Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné tištěných a elektronických titulů mediálního domu Economia, a.s.

Platné od 30. 4. 2023 

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné tištěných a elektronických titulů vydavatelství Economia, a.s., platné do 30. 4. 2023 >

 1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem tištěných i digitálních periodik, příp. jiných souvisejících produktů a služeb (dále jen „zákazník“) a společností Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem: Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12746 (dále jen „vydavatel“) při zpřístupnění obsahu periodik vydavatele formou předplatného, ať již v tištěné či digitální podobě, nebo při užívání produktů a služeb prostřednictvím sítě Internet. VOP se nevztahují na objednávky produktů a služeb prostřednictvím digitálních aplikací partnera vydavatele, takové objednávky se řídí podmínkami konkrétní aplikace.

1.2. Kontakt na vydavatele: Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, e-mail: predplatne@economia.cz, tel.: +420 217 777 888.

1.3. Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Ceník předplatného je součástí VOP, přičemž aktuálně platné ceny tištěných a digitálních služeb, případně jiných souvisejících produktů a služeb vydavatele jsou dostupné na https://predplatne.hn.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u vydavatele. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje vydavatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru je smlouva, resp. hlasový souhlas, rovněž archivován.

3. Objednání předplatného

3.1. Vznik předplatného

3.1.1. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného vydání periodika/produktu nebo zpřístupněním elektronické verze periodika/obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky předplatného ze strany zákazníka u vydavatele, nebo úhradou objednaného předplatného na účet vydavatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

3.1.2. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím e-shopu vydavatelství Economia nacházejícího se na stránkách https://predplatne.hn.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem, nebo zasláním objednávky:

3.1.3. V případech určených vydavatelem lze objednávku předplatného či doručení/zpřístupnění jednoho vydání učinit prostřednictvím SMS zprávy v pevně daném tvaru odeslané na vydavatelem uvedené telefonní číslo. SMS zprávu lze odesílat jen v rámci sítí operátorů ČR. Smlouva o předplatném je v tomto případě považována za uzavřenou na dobu určitou, tj. na dobu objednaného předplatného či do doby doručení/zpřístupnění jednoho vydání.

3.1.4. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není ve zvláštních ujednáních mezi vydavatelem a zákazníkem stanoveno jinak):

3.1.5. Tituly nelze doručovat na P. O. BOX a modré schránky.

3.1.6. Smlouva o předplatném je uzavřena na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak.

3.1.7. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi dodávány objednané a zaplacené výtisky nebo elektronické verze periodik/obsahu poskytovaného vydavatelem. Ve vydavatelem stanovených případech je zákazník rovněž oprávněn objednat si pouze určitý výtisk/vydání periodika nebo jednorázové zpřístupnění elektronického periodika/ obsahu periodika (dále jen „jednorázové předplatné“). Vydavatel před skončením předplaceného období opakovaně upozorní zákazníka na blížící se konec předplaceného období.

3.1.8. Vydavatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle potvrzení objednávky, potvrzení o zaplacení, fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném.

3.1.9. U vybraných produktů vydavatel po potvrzení přijaté objednávky odešle na e-mailovou adresu zákazníka informace o zakoupeném produktu a předplatném, jeho výhodách a službách spojených se zakoupeným předplatným, včetně informací o mobilní aplikaci a příp. aktivačních kódech audioverze zakoupeného produktu. Vydavatel zašle na e-mailovou adresu zákazníka též další podstatné informace bezprostředně související s objednávkou zákazníka. Pokud jsou součástí předplatného tištěná speciální vydání (tzv. speciály), odešle vydavatel na e-mailovou adresu zákazníka informaci o odeslání tištěného vydání speciálu na doručovací adresu zákazníka. Pokud jsou součástí předplatného digitální vydání speciálů, odešle vydavatel na e-mailovou adresu zákazníka odkaz na digitální vydání speciálu.

3.1.10. Doručování tištěných Hospodářských novin (dále též „deníku“) zahájí vydavatel nejpozději do pátého pracovního dne po obdržení objednávky, u ostatních tištěných periodik a titulů pak doručování zahájí dodáním nejbližšího vydání, které bude následovat po uplynutí pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, a to pokud nebude sjednáno pozdější datum doručování.

3.1.11. Je-li zákazník držitelem voucheru, který umožňuje bezplatné či zvýhodněné využití předplatného, je vydavatel oprávněn informovat zákazníka o blížícím se konci platnosti voucheru, příp. o prodloužení platnosti voucheru, a to e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu zákazníka. Toto ustanovení nezakládá právo zákazníka na poskytnutí voucheru nebo prodloužení jeho platnosti.

3.2. Změny v objednávce předplatného

3.2.1. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě tištěného předplatného, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro neplatnou e-mailovou adresu apod.) a vydavatel v takovém případě neodpovídá za vady plnění.

3.2.2. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno dodávání periodického tisku, musí zákazník sdělit veškeré nezbytné údaje vydavateli písemně na adrese jeho shora uvedeného sídla, telefonicky na zákaznické lince +420 217 777 888 nebo e-mailem na predplatne@economia.cz, přičemž změna je účinná ode dne určeného zákazníkem, každopádně nejdříve po uplynutí deseti pracovních dnů od doručení takové žádosti vydavateli.

3.2.3. Zákazník je oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování vydání tištěného či digitálního periodika na zákazníkem určenou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba všech přerušení u tohoto zákazníka v průběhu jednoho kalendářního roku překročila šest měsíců. Vydavatel se zavazuje, že přeruší doručování periodika/produktu/obsahu v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení doručování periodika, ať již v tištěné či digitální formě, není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu tří měsíců nebo na dobu kratší tří měsíců.

3.3. Platba za předplatné

3.3.1. Zákazník po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel zákazníkem zvolenou. V případě, že zákazník nedisponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického daňového dokladu, zasílaného ve formátu .pdf, je oprávněn požádat vydavatele o jeho zaslání v tištěné podobě.

3.3.2. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3.3. Dojde-li k zahájení dodávek objednaných periodik, avšak zákazník neuhradí částku předplatného, vzniká tak vydavateli pohledávka za odebraná vydání/produkty/obsah za zákazníkem. V případě neuhrazení předplatného ve lhůtě splatnosti je vydavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a dodávky objednaného vydání/produktu mohou být okamžitě ukončeny.

3.3.4. V případech, kdy je objednávka předplatného či doručení/zpřístupnění jednoho vydání učiněna prostřednictvím SMS zprávy v pevně daném tvaru, odeslané na vydavatelem uvedené telefonní číslo, je cena takovéhoto předplatného/vydání, a to včetně doručení na zákazníkem zadanou adresu, hrazena příchozí zpoplatněnou SMS dle ceníku vydavatele, který je dostupný na stránkách https://predplatne.hn.cz, příp. na jiném místě určeném vydavatelem. Objednací SMS je zpoplatněna podle běžného tarifu příslušného mobilního operátora.

3.3.5. Vydavatel provádí správu předplatného, tj. přijímání objednávek, inkaso předplatného na interní účet vydavatele, upomínání pohledávek vydavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto VOP. Vydavatel je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu zákazníka upomínky a výzvy k zaplacení neuhrazených pohledávek vydavatele.

3.4. Speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou

3.4.1. Pro speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou platí zvláštní režim. Informace o tom, že se sjednává speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou, je zákazníkovi dostupná před uzavřením objednávky. Smlouva o uzavření tohoto typu předplatného je účinná uhrazením příslušné ceny předplatného. Toto předplatné je vázáno na zaplacené období. Zákazník získá přístup k příslušnému produktu v období, na které si toto speciální předplatné objednal a které je zároveň zúčtovacím obdobím. Prvním dnem zúčtovacího období je den zaplacení objednaného předplatného. Speciální předplatné s rekurentní inkasní platbou se automaticky obnoví na dobu předem určenou vydavatelem, pokud ho zákazník nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období, a to písemnou výpovědí doručenou poštou na adresu Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, e-mailem na predplatne@economia.cz nebo prostřednictvím telefonátu na čísle +420 217 777 888.

3.4.2. Při automatické obnově speciálního předplatného uvedeného v tomto odstavci je úhrada ceny předplatného prováděna rekurentními inkasními platbami. Vydavatel je v takovém případě oprávněn provést stržení částky za předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě objednávky předplatného, a to během 7 posledních dnů aktuálního zúčtovacího období. Pokus o automatické stržení částky za předplatné bude učiněn jednorázově, případně opakovaně, nedojde-li ke stržení částky již při prvním pokusu. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, tj. zejména nebude-li možné částku za předplatné z účtu zákazníka z jakéhokoli důvodu strhnout, a to ani po opakovaném pokusu, bude cena za předplatné považována za neuhrazenou a smlouva o předplatném automaticky skončí posledním dnem aktuálního zúčtovacího období. Vydavatel je oprávněn zákazníka informovat o chystaném pokusu o stržení částky za předplatné i o neúspěšném pokusu o stržení platby.

3.4.3. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit výši ceny speciálního předplatného s rekurentní inkasní platbou, jakož i přiměřeně změnit ostatní podmínky poskytování tohoto typu předplatného. Vydavatel oznámí takové změny zákazníkovi prostřednictvím kontaktního e-mailu, který zvolil v rámci objednávky, nejpozději do 30 dnů před vstupem takové změny v účinnost. V případě, že zákazník nesouhlasí s takovou změnou ceny nebo ostatních podmínek, je oprávněn smlouvu vypovědět, a to písemnou výpovědí doručenou poštou na adresu Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na predplatne@economia.cz nejpozději 5 dní před datem účinnosti změny ceny nebo ostatních podmínek. V takovém případě smlouva končí k datu účinnosti nových podmínek. Pokud zákazník smlouvu nevypoví, na smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem se od účinnosti změny aplikují změněné podmínky poskytování tohoto typu předplatného.

3.5. Reklamace předplatného

3.5.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:

3.5.2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na zákaznické lince vydavatele +420 217 777 888 v době od 7.30 do 17.00 hod. v pracovní dny, na e-mailové adrese predplatne@economia.cz nebo na adrese vydavatele.

3.5.3. Reklamaci u deníku je potřeba uplatnit nejpozději v den jeho vydání. Je-li reklamace nahlášena v den vydání deníku do 8 hodin SEČ a bude-li vydavatelem uznána, bude náhradní vydání deníku doručeno ještě týž den. V případě pozdější reklamace deníku je vydavatel schopen zajistit náhradní doručení až v následující pracovní den. U časopisů lze reklamaci uplatnit nejpozději druhý pracovní den po dodání vydání dalšího čísla téhož časopisu.

3.5.4. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, důvodů vyšší moci nebo z jiných důvodů, které nemohl ovlivnit.

3.5.5. V případě oprávněné reklamace, kdy zákazníkovi nebylo doručeno náhradní vydání, vrátí vydavatel zákazníkovi poměrnou část ceny za předplatné.

3.5.6. V případě tištěného předplatného je zákazník povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků, příp. zajistit pro doručovatele klíč k uzamčeným prostorům, do nichž má být doručováno. Schránka musí být přístupná, řádně označena jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) zákazníka nebo, není-li odběratel totožný s osobou zákazníka, jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) odběratele a musí umožňovat volné vložení objednaných tištěných titulů. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných periodik tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese zákazník výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných periodik.

3.5.7. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v čl. 6 těchto VOP.

3.5.8. Dodávky předplacených periodik s místem dodání ležícím mimo území České republiky se neřídí ustanoveními těchto VOP.

3.5.9. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3.6. Marketingové akce

3.6.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) zákazníkovi pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva o předplatném, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.

3.6.2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území ČR. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění včetně slev mimo území ČR. Předplatné do zahraničí se řídí zvláštním ceníkem.

3.6.3. Zákazník nemůže využít nabídku předplatného v marketingové akci se slevou či jiným zvláštním plněním, ani slevu důchodce/student/učitel, pokud během předcházejících 6 měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese zákazníka, příp. e-mailové adrese zákazníka. V případě pochybností si vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nové předplatné či nikoliv.

3.6.4. Vydavatel poskytuje slevu důchodce/student/učitel, kteří jsou spotřebiteli. Vystavuje-li vydavatel zákazníkovi fakturu s uvedením IČ a/nebo DIČ zákazníka, slevu důchodce/student/učitel neposkytuje.

3.6.5. Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy zákazník poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (např. nedodržení lhůty splatnosti na dokladu).

3.6.6. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu trvání základní doby předplatného, na kterou je zaplaceno, a ani nelze snížit počet odebíraných výtisků.

3.6.7. Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu zákazníka, a to i v případě, kdy příjemcem předplatného bude osoba odlišná od zákazníka. Zvláštní plnění bude odesláno jako doporučená poštovní zásilka. Vydavatel zasílá zvláštní plnění do 30 dnů od zaplacení předplatného.

3.6.8. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy zákazníka zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu, ale zákazník si ho může vyzvednout na adrese Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, a to ve lhůtě 30 dnů od upozornění zákazníka vydavatelem, že se zvláštní plnění vydavateli vrátilo jako nedoručené. Na písemnou žádost zákazníka může být zvláštní plnění ve výše uvedené lhůtě odesláno znovu na náklady zákazníka.

3.6.9. V případě zpoždění či ztráty zásilky se zvláštním plněním z důvodů na straně pošty nebo kurýrní služby bere zákazník na vědomí, že doručení zvláštního plnění může být opožděno do vyřízení reklamace.

3.6.10. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již dárek na skladě a dodavatel není schopen zajistit stejný druh dárku, popř. stejnou značku či stejného výrobce, vyhrazuje si vydavatel právo zaslat zákazníkovi dárek obdobný ve srovnatelné hodnotě. Vydavatel si dále vyhrazuje právo marketingovou akci ukončit či změnit.

3.6.11. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není vydavatelem fakturováno. Případné reklamace zvláštního plnění je možné uplatňovat na kontaktech vydavatele, pokud vydavatel neurčí kontakty jiné. Vydavatel při takovéto reklamaci vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Zákazník bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění. V této souvislosti zákazník bere na vědomí, že dodavatel může být zahraničním subjektem, který neposkytuje na zboží zákonnou dobu k uplatnění práv z vadného plnění.

3.7. Ukončení smlouvy o předplatném

3.7.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti.

3.7.2. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na predplatne@economia.cz. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou po dobu trvání základní doby předplatného, smlouvu o jednorázovém předplatném a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní doby dvou měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi vydavateli, nebo pozdějším dnem určeným zákazníkem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení). Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu kusů či rušení jen některého z periodik). Zákazník je oprávněn smlouvu vypovědět také při změně těchto VOP nebo změně ceny a podmínek speciálního předplatného s rekurentní inkasní platbou, a to za podmínek stanovených těmito VOP.

4. Zvláštní ustanovení pro periodika v digitální podobě a jiné digitální produkty a služby

4.1. Digitální předplatné je zajišťováno formou zpřístupnění elektronické verze titulů vydavatele nebo jinými elektronickými produkty vycházejícími z titulů a produktů vydavatele (dále jen „digitální předplatné“).

4.2. Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu, konkrétně uživatelského jména (loginu) a hesla. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené zákazníkem na webu HN.cz, v rámci objednávky předplatného na e-shopu vydavatele na adrese https://predplatne.hn.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem, nebo prostřednictvím digitální aplikace, kde se zpřístupnění digitálního předplatného řídí podmínkami konkrétní aplikace. V některých případech se může zákazník v aplikaci přihlásit do svého uživatelského účtu pomocí uživatelského jména (loginu) a hesla, které používá pro jiné formy digitálního předplatného.

4.3. Digitální předplatné může být dostupné jako měsíční, čtvrtletní, půlroční či roční předplatné nebo jako jednorázové předplatné. Objednávku jiného než jednorázového digitálního předplatného je možné učinit všemi způsoby uvedenými v čl. 3.1.2., objednávku jednorázového digitálního předplatného lze učinit pouze prostřednictvím e-shopu vydavatele na vydavatelem stanovené webové adrese.

4.4. Pro správné fungování digitálního předplatného se předpokládá, že zákazník bude disponovat vhodným hardwarem a softwarem a přístupem k internetu s dostatečně rychlým připojením, které umožní, aby digitální předplatné fungovalo na zařízeních zákazníka správně.

4.5. Práva a povinnosti vydavatele

4.5.1. Vydavatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou zákazníka.

4.5.2. Vydavatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně. Vydavatel neposkytuje žádné záruky za to, že periodikum/obsah budou poskytovány bez přerušení, stejně jako neodpovídá v případě, že přestanou být poskytovány úplně, z důvodů vyvolaných okolnostmi, které vydavatel nemohl rozumně ovlivnit.

4.5.3. Vydavatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

4.5.4. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

4.5.5. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku 4.6. Práva a povinnosti zákazníka.

4.6. Práva a povinnosti zákazníka

4.6.1. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4.6.2. Zákazník je povinen využívat vydavatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

4.6.3. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na registračním formuláři). Toto právo opravňuje zákazníka k užívání služeb serveru nejvýše z jednoho počítače současně, anebo, dochází-li k ukládání obsahu do zařízení (např. produkty pro tablety a telefony), z jednoho zařízení v jednom kalendářním dni, resp. z jednoho zařízení v čase dle konkrétní periodicity titulu (v jednom týdnu od vydání týdeníku apod.).

4.6.4. V případě objednání více kusů elektronických produktů je zákazník povinen nejpozději v den požadované aktivace produktů určit k jednotlivým přístupům existující uživatelská jména získaná registrací na serveru HN.cz nebo na jiné adrese určené vydavatelem.

4.6.5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o užívání periodik v digitální podobě a jiných digitálních produktů a služeb uzavřené dle čl. 4 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany vydavatele. Je-li vydavatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li vydavatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej spotřebitel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

5.2. Pokud zákazník požaduje zahájit odběr elektronických periodik již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, bere na vědomí, že provedením objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka digitálního předplatného byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od smlouvy o dodání digitálního předplatného odstoupit.

Zákazník (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy o předplatném na dodání tištěného vydání deníku a jiných periodik ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme první výtisk tištěného vydání periodika.

5.3. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – zde.

6. Práva z vadného plnění a reklamace

6.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané produkty či služby začíná běžet převzetím produktu zákazníkem / zahájením poskytování služby vydavatelem. Je-li zákazník spotřebitelem, činí tato doba 2 roky; v ostatních případech činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců.

6.2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

6.3. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byl produkt, jehož povaha to umožňuje, v opravě. To neplatí, je-li zákazník spotřebitelem.

6.4. Práva z vadného plnění a Reklamační řád jsou uvedeny v příloze těchto VOP – zde.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem, který je spotřebitel, se řídí těmito VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

7.2. Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

7.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy zveřejněno na https://predplatne.hn.cz nebo na jiné adrese určené vydavatelem. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena zveřejněním na uvedené adrese. Informace o změně VOP bude podle volby vydavatele učiněna zpravidla také zveřejněním v jím vydávaných titulech nebo odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu (např. pdf, .html, odkazem na adresu, kde budou VOP zveřejněny) na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Zákazník bere na vědomí, že předmětem změny VOP může být, kromě změny jiných jejich ustanovení, i úprava ceny a možnosti ukončení předplatného.

7.4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. Pokud zákazník smlouvu nevypoví, na smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem se od účinnosti změny aplikuje nové znění VOP.

7.5. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

7.6. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a vydavatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání.

7.7. Zákazník i vydavatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7.8. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

7.9. Vydavatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7.10. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami, je dostupná na internetových stránkách vydavatele https://www.economia.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 30. 4. 2023.

 

+420 217 777 888
(Každý pracovní den od 7.30 do 17.00)