Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné tištěných a elektronických titulů vydavatelství Economia, a.s.

Platné od 25. 5. 2018 do 5. 6.2021

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem tištěných i digitálních periodik vydavatelství Economia, a.s., nebo uživatelem jiných digitálních produktů včetně aplikací pro PC, tablety a mobilní telefony (dále jen: „zákazník“) a společností Economia, a.s., IČ: 28191226, se sídlem: Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále jen: „vydavatel“) při dodávce periodik vydavatele formou předplatného, ať již v tištěné či digitální podobě, nebo užívání produktů a služeb prostřednictvím sítě Internet.

1.2. Kontakt na vydavatele: Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, e-mail: predplatne@economia.cz, tel.: +420 217 777 888.

1.3. Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na http://eshop.ihned.cz v sekci Vše o nákupu, odd. Objednání. Případné chyby v objednávce může zákazník opravit prostřednictvím svého uživatelského účtu, jehož popis a návod, jak jej využívat, je umístěn v sekci Vše o nákupu, odd. Uživatelský účet.

2.5. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u vydavatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedeného vydavatelem zaslaného na zákazníkem sdělený e-mailový kontakt. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje vydavatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru je smlouva, resp. hlasový souhlas rovněž archivován.

3. Objednání předplatného

3.1. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného vydání periodika/produktu nebo zpřístupněním elektronické verze periodika/obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky předplatného ze strany zákazníka u vydavatele, nebo úhradou předplatného na účet vydavatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

3.1.1. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím e-shopu vydavatelství Economia nacházejícího se na stránkách http://eshop.ihned.czhttps://predplatne.ihned.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem, doručením řádně vyplněného objednávkového kupónu, osobně v sídle vydavatele, nebo zasláním objednávky:

3.1.2. V případech určených vydavatelem lze objednávku předplatného či doručení/zpřístupnění jednoho vydání učinit prostřednictvím SMS zprávy v pevně daném tvaru odeslané na vydavatelem uvedené telefonní číslo. SMS zprávu lze odesílat jen v rámci sítí operátorů ČR. Smlouva o předplatném je v tomto případě považována za uzavřenou na dobu určitou, tj. na dobu objednaného předplatného či do doby doručení/zpřístupnění jednoho vydání.

3.1.3. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak):

3.1.4. Tituly nelze doručovat na P. O. BOX a modré schránky.

3.1.5. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi dodávány objednané a zaplacené výtisky nebo elektronické verze periodik/produktu poskytovaného vydavatelem. Ve vydavatelem stanovených případech je zákazník rovněž oprávněn objednat si pouze určitý výtisk periodika nebo jednorázové zpřístupnění elektronické verze periodika (dále jen „smlouva o jednorázovém předplatném“).

3.1.6. Vydavatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném. Doručování tištěných Hospodářských novin (dále též: „deníku“) zahájí vydavatel nejpozději do pátého pracovního dne po obdržení objednávky, u ostatních tištěných periodik a titulů pak doručování zahájí dodáním nebližšího vydání, které bude následovat po uplynutí pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, a to pokud nebude sjednáno pozdější datum doručování.

3.2. Změny v objednávce předplatného

3.2.1. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu v případě tištěného předplatného, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného periodika/produktu.

3.2.2. V případě žádosti o dočasnou nebo trvalou změnu adresy, na níž je prováděno dodávání periodického tisku, je potřeba sdělit veškeré nezbytné údaje vydavateli písemně na adrese jeho shora uvedeného sídla, telefonicky na zákaznické lince +420 217 777 888 nebo e-mailem na predplatne@economia.cz, nejméně však deset pracovních dní před datem účinnosti požadované změny.

3.2.3. Zákazník je oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování vydání tištěného či digitálního periodika na zákazníkem určenou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba všech přerušení u tohoto zákazníka v průběhu jednoho kalendářního roku překročila šest měsíců. Vydavatel se zavazuje, že přeruší doručování periodika/produktu v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení doručování periodika, ať již v tištěné či digitální formě, není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu tří měsíců nebo na dobu kratší tří měsíců.

3.3. Platba předplatného

3.3.1. Každý zákazník po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových proforma faktur a faktur ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel zákazníkem zvolenou. V případě, že zákazník nedisponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického daňového dokladu, zasílaného ve formátu .pdf, je oprávněn požádat vydavatele o jeho zaslání v tištěné podobě.

3.3.2. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3.3. Dojde-li k zahájení dodávek objednaných periodik, avšak zákazník neuhradí částku předplatného, vzniká tak vydavateli pohledávka za odebraná vydání/produkty za zákazníkem. V případě neuhrazení předplatného po lhůtě splatnosti mohou být dodávky objednaného vydání/produktu okamžitě ukončeny.

3.3.4. V případě prodlení se zaplacením předplatného má vydavatel právo požadovat po zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
- Od 1. 7. 2019 není tento odstavec uplatňován.

3.3.5. V případech, kdy je objednávka předplatného či doručení/zpřístupnění jednoho vydání učiněna prostřednictvím SMS zprávy v pevně daném tvaru odeslané na vydavatelem uvedené telefonní číslo, je cena takovéhoto předplatného/vydání, a to včetně doručení na zákazníkem zadanou adresu, hrazena příchozí zpoplatněnou SMS dle ceníku vydavatele, který je dostupný na stránkách http://ihned.cz, http://eshop.ihned.czhttps://predplatne.ihned.cz, příp. na jiném místě určeném vydavatelem. Objednací SMS je zpoplatněna podle běžného tarifu příslušného mobilního operátora.

3.3.6. Vydavatel provádí správu předplatného, tj. příjímání objednávek, inkaso předplatného na interní účet vydavatele, upomínání pohledávek vydavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto VOP.

3.4. Reklamace u předplatného

3.4.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:

3.4.2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na zákaznické lince vydavatele +420 217 777 888 v době od 7.30 do 17.00 hod. v pracovní dny, na e-mailové adrese reklamace@economia.cz nebo na adrese vydavatele.

3.4.3. Reklamaci u deníku je potřeba uplatnit nejpozději v den jeho vydání. Je-li reklamace nahlášena v den vydání deníku do 8 hodin SEČ a bude-li vydavatelem uznána, bude náhradní vydání deníku doručeno ještě týž den. V případě pozdější reklamace deníku je vydavatel schopen zajistit náhradní doručení až v následující pracovní den. U časopisů lze reklamaci uplatnit nejpozději druhý pracovní den po dodání vydání dalšího čísla téhož časopisu.

3.4.4. Deník bude doručován v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek či z důvodů vyšší moci. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení deníku také v případě, kdy místo dodání deníku nebude dosažitelné osobním automobilem.

3.4.5. V případě oprávněné reklamace, kdy zákazníkovi nebylo doručeno náhradní vydání, vrátí vydavatel zákazníkovi poměrnou část ceny za předplatné.

3.4.6. Zákazník je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků, příp. zajistit pro doručovatele klíč k uzamčeným prostorům, do nichž má být doručováno. Schránka musí být řádně označena jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) zákazníka nebo, není-li odběratel totožný s osobou zákazníka, jménem (obchodní firmou či názvem subjektu) odběratele a musí umožňovat volné vložení objednaných tištěných titulů. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných periodik tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese zákazník výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných periodik.

3.4.7. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v čl. 6 těchto VOP.

3.4.8. Dodávky předplacených periodik s místem dodání ležícím mimo území České republiky se neřídí ustanoveními těchto VOP.

3.4.9. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3.5. Marketingové akce

3.5.1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce) zákazníkovi pro případ, že bude v rámci marketingové akce uzavřena smlouva na předplatné, čímž se rozumí zaplacení částky předplatného ve stanovené výši. Nárok na zvláštní plnění je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.

3.5.2. Marketingové akce a slevy jsou platné pouze pro území ČR. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiná zvláštní plnění včetně slev mimo území ČR. Předplatné do zahraničí se řídí zvláštním ceníkem.

3.5.3. Zákazník nemůže využít nabídku předplatného v marketingové akci se slevou či jiným zvláštním plněním, ani slevu důchodce/student/učitel, pokud během předcházejících 6 měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese zákazníka. V případě pochybností si vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nové předplatné či nikoliv.

3.5.4. Vydavatel poskytuje slevu důchodce/student/učitel pouze pro občany ČR – spotřebitele. Vystavuje-li vydavatel zákazníkovi fakturu s uvedením IČ a/nebo DIČ zákazníka, slevu důchodce/student/učitel neposkytuje.

3.5.5. Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy zákazník poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti na dokladu).

3.5.6. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno, a ani nelze snížit počet odebíraných výtisků.

3.5.7. Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu zákazníka, a to i v případě, kdy příjemcem předplatného bude osoba odlišná od zákazníka. Zvláštní plnění bude odesláno jako doporučená poštovní zásilka. Vydavatel zasílá zvláštní plnění do 30 dnů od zaplacení předplatného.

3.5.8. Pokud se odeslané zvláštní plnění vrátí z adresy zákazníka zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), zvláštní plnění není odesíláno znovu, ale zákazník si ho může vyzvednout na adrese Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, a to ve lhůtě 30 dnů od upozornění zákazníka vydavatelem, že se zvláštní plnění vydavateli vrátilo jako nedoručené. Na písemnou žádost zákazníka může být zvláštní plnění ve výše uvedené lhůtě odesláno znovu na náklady zákazníka.

3.5.9. V případě zpoždění či ztráty zásilky se zvláštním plněním z důvodů na straně pošty nebo kurýrní služby bere zákazník na vědomí, že doručení zvláštního plnění může být opožděno do vyřízení reklamace.

3.5.10. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již dárek na skladě a dodavatel není schopen zajistit stejný druh dárku, popř. stejnou značku či stejného výrobce, vyhrazuje si vydavatel právo zaslat zákazníkovi dárek obdobný ve srovnatelné hodnotě.

3.5.11. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není vydavatelem fakturováno. Případné reklamace zvláštního plnění je možné uplatňovat na kontaktech vydavatele, pokud vydavatel neurčí kontakty jiné. Vydavatel při takovéto reklamaci vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Zákazník bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění. V této souvislosti zákazník bere na vědomí, že dodavatel může být zahraničním subjektem, který neposkytuje na zboží zákonnou dobu k uplatnění práv z vadného plnění.

3.6. Ukončení smlouvy o předplatném

3.6.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

3.6.2. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na predplatne@economia.cz. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou, smlouvu o jednorázovém předplatném a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní lhůty tří měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi vydavateli, nebo pozdějším dnem určeným zákazníkem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení). Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu kusů či rušení jen některého z periodik).

4. Zvláštní ustanovení pro periodika v digitální podobě a jiné digitální produkty včetně aplikací pro PC, tablety a mobilní telefony

4.1. Digitální předplatné je zajišťováno formou zpřístupnění elektronické verze titulů vydavatele nebo jinými elektronickými produkty vycházejícími z titulů a produktů vydavatele (dále jen „digitální předplatné“).

4.2. Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu, konkrétně uživatelského jména (loginu) a hesla. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené zákazníkem na webu iHNed.cz, nebo v rámci objednávky předplatného na e-shopu vydavatele na adrese http://eshop.ihned.czhttps://predplatne.ihned.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem.

4.3. Digitální předplatné je dostupné jako měsíční, čtvrtletní, půlroční či roční předplatné nebo jako jednorázové předplatné. Objednávku jiného než jednorázového digitálního předplatného je možné učinit všemi způsoby uvedenými v čl. 3.1.1., objednávku jednorázového digitálního předplatného lze učinit pouze prostřednictvím e-shopu vydavatele na vydavatelem stanovené webové adrese.

4.4. Specifickým produktem jsou eTituly, digitální tituly vydavatelství Economia čitelné v prohlížeči Floowie (na webu ve flashovém prohlížeči; v tabletech a mobilních telefonech v aplikaci Floowie) (dále jen: „eTituly“). Pro správnou funkčnost eTitulů v rámci aplikace Flowie je potřeba, aby zákazník dodržel podmínku uvedenou v bodě 4.6.6.

4.5. Práva a povinnosti vydavatele

4.5.1. Vydavatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou zákazníka.

4.5.2. Vydavatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně.

4.5.3. Vydavatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

4.5.4. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

4.5.5. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku 4.6. Práva a povinnosti zákazníka.

4.6. Práva a povinnosti zákazníka

4.6.1. Zákazník se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s tímto článkem, Práva a povinnosti zákazníka.

4.6.2. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4.6.3. Zákazník je povinen využívat vydavatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

4.6.4. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na registračním formuláři). Toto právo opravňuje zákazníka k užívání služeb serveru nejvýše z jednoho počítače současně, anebo, dochází-li k ukládání obsahu do zařízení (např. produkty pro tablety a telefony), z jednoho zařízení v jednom kalendářním dni, resp. z jednoho zařízení v čase dle konkrétní periodicity titulu (v jednom týdnu od vydání týdeníku apod.).

4.6.5. V případě objednání více kusů elektronických produktů je zákazník povinen nejpozději v den požadované aktivace produktů přidělit k jednotlivým přístupům existující uživatelská jména získaná registrací na serveru iHNed.cz. Přidělení uživatelských jmen je potřeba provést v uživatelském účtu na adrese http://eshop.ihned.cz v záložce Nastavení odběratelů. Zde je možné též provést i novou registraci.

4.6.6. V případě objednávky eTitulů se zákazník zavazuje uvést při registraci unikátní e-mail (e-mail nesmí být duplicitní pro více uživatelských jmen/loginů, a to ani pro loginy vzniklé při dřívějších registracích). Pokud zákazník nedodrží ujednání popsané v tomto bodu, nezaručuje vydavatel funkčnost eTitulů v aplikaci Floowie na mobilních telefonech a tabletech.

4.6.7. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

4.7. Speciální digitální předplatné s rekurentní inkasní platbou

4.7.1. Pro speciální digitální předplatné s rekurentní inkasní platbou platí zvláštní režim. Smlouva o uzavření tohoto typu předplatného je účinná uhrazením příslušné ceny předplatného. Toto předplatné je vázáno na daný uživatelský účet a zaplacené období. Zákazník získá přístup k příslušnému digitálnímu produktu v období, na které si toto speciální digitální předplatné objednal a které je zároveň zúčtovacím obdobím. Prvním dnem zúčtovacího období je den zaplacení objednaného předplatného. Speciální digitální předplatné s rekurentní inkasní platbou se automaticky obnoví, pokud jej zákazník nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období, a to písemnou výpovědí doručenou poštou na adresu Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na predplatne@economia.cz.

4.7.2. Při automatické obnově speciálního digitálního předplatného uvedeného v tomto odstavci je úhrada ceny předplatného prováděna rekurentními inkasními platbami. Vydavatel je v takovém případě oprávněn provést automatické stržení částky za digitální předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě objednávky digitálního předplatného, a to během 3 posledních dnů aktuálního zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, tj. zejména nebude-li možné částku za digitální předplatné z účtu zákazníka z jakéhokoli důvodu strhnout, bude cena za digitální předplatné považována za neuhrazenou a smlouva o digitálním předplatném automaticky skončí posledním dnem aktuálního zúčtovacího období.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Spotřebitel nemůže v případě smlouvy o předplatném tištěných periodik dle čl. 3 těchto VOP odstoupit od smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku.

5.2. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o užívání periodik v digitální podobě a jiných digitálních produktů včetně aplikací pro PC, tablety a mobilní telefony uzavřené dle čl. 4 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany vydavatele.

5.3. Pokud zákazník požaduje zahájit odběr elektronických periodik již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, bere na vědomí, že provedením objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka digitálního předplatného byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od smlouvy o dodání digitálního předplatného odstoupit.

5.4. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - zde.

6. Práva z vadného plnění a reklamace

6.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané produkty či služby začíná běžet převzetím produktu zákazníkem / zahájením poskytování služby vydavatelem. Je-li zákazník spotřebitelem (viz odst. 1.3. těchto VOP) činí tato doba 24 měsíců; v ostatních případech činí záruční doba 12 měsíců.

6.2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

6.3. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byl produkt, jehož povaha to umožňuje, v opravě.

6.4. Práva z vadného plnění a Reklamační řád jsou uvedeny v příloze těchto VOP - zde.

7. článek vypuštěn

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem, který je spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

8.2. Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem, který není spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

8.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na https://predplatne.ihned.cz, resp. http://eshop.ihned.cz a informace o změně VOP bude podle volby vydavatele učiněna zpravidla zveřejněním v jím vydávaných titulech, nebo odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu (např. pdf nebo .html) na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na https://predplatne.ihned.cz, resp. http://eshop.ihned.cz.

8.4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí.

8.5. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní pro smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce; pokud zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit a tuto skutečnost sdělí vydavateli nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou smlouvu o předplatném v účinnosti stávající VOP. V případě, kdy předplatitel ve shora uvedené lhůtě vydavateli svůj nesouhlas se změnou VOP nesdělí, platí, že se změnou souhlasí.

8.6. Vydavatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

8.7. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

8.8. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a vydavatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

8.9. Zákazník i vydavatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

8.10. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

8.11. Vydavatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

+420 217 777 888
(Každý pracovní den od 7.30 do 17.00)